คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

องค์ประกอบ

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานอนุกรรมการ
 3. ปลัดกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ
 4. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุกรรมการ
 5. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
 6. ปลัดกระทรวงคมนาคม อนุกรรมการ
 7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
 8. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อนุกรรมการ
 9. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุกรรมการ
10. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
11. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
12. อธิบดีกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
13. อธิบดีกรมที่ดิน อนุกรรมการ
14. อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
15. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
16. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
17. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
18. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
19. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ
20. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
21. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง จำนวน 3 คน อนุกรรมการ
22. อธิบดีกรมป่าไม้ อนุกรรมการและเลขานุการ
23. ข้าราชการกรมป่าไม้ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่ดิน แผนที่ขอบเขตที่ดิน ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยรายชื่อผู้ครอบครองเดิม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรืออยู่อาศัย ในลักษณะแปลงรวม
  2. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบขอบเขตที่ดินตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) เสนอ และส่งมอบให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ดำเนินการต่อไป
  3. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
  4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566