สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. (Office of the National Land Policy Board: ONLB) มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 11 ก ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทําหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ตราสัญลักษณ์

องค์ประกอบ

ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นซุ้ม มีอักษรย่อ “สคทช” อยู่ตรงกลาง ด้านบนเป็นตราสํานักนายกรัฐมนตรี และช่อกระหนก ด้านล่างเป็นผืนดิน มีชื่อหน่วยงาน “สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ” รองรับอยู่ด้านล่าง

ความหมาย

อักษรย่อ สคทช. คือ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผืนดิน หมายถึง ภารกิจและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

สี

ช่อกระหนกและสีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

หน้าที่และอำนาจของ สคทช.

 • 1รับผิดชอบในการดําเนินงานของคณะกรรมการโยบายที่ดินแห่งชาติ
 • 2เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
 • 3เสนอให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
 • 4ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กฎ ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
 • 5เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
 • 6เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
 • 7เสนอให้มีการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน
 • 8เสนอให้มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ
 • 9ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน หรือเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • 10เชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
 • 11เสนอรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 • 12ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หมายเหตุ  หน้าที่และอำนาจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2564

ค่านิยมองค์กร

UNITY หมายถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประสานสู่ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

unique

Unique

มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

network

Network & New Mindset

สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือบนกระบวนทัศน์ใหม่

integrity

Integrity

ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ยึดมั่นและศรัทธาในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

teamwork

Teamwork

ผสานพลังการทํางานร่วมกันเป็นทีม

yield

Yield

มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ