เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง (สำนักนายกรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

โอกาสนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ทำการประเมินองค์กรคุณธรรมตามหลักเกณฑ์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม และระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 2 องค์กรคุณธรรม โดยในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. เป็นผู้แทน สคทช. รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี