คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

องค์ประกอบ

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด รองประธานอนุกรรมการ
 3. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อนุกรรมการ
 4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ
 5. ผู้แทนกองทัพบก อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนกองทัพเรือ อนุกรรมการ
 7. ผู้แทนกองทัพอากาศ อนุกรรมการ
 8. ผู้แทนกรมแผนที่ทหาร อนุกรรมการ
 9. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
10. ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
11. ผู้แทนกรมชลประทาน อนุกรรมการ
12. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
14. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ
15. ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
16. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
17. ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
18. ผู้แทนกรมการปกครอง อนุกรรมการ
19. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
20. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง ไม่เกิน 3 คน อนุกรรมการ
21. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
22. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. ข้าราชการกองเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในการดำเนินการจัดทำแผนที่ และอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ
  2. จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนต่าง ๆ ตามที่กำหนด เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ
  3. อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมลงสัญลักษณ์และหมายแนวเขตพื้นที่ ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ลงบนภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐ
  4. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ
  5. เรียกให้หน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง หรือขอให้ส่งผู้แทนมาชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ
  6. รายงานผลการดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศประจำปีต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  7. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
หมายเหตุ  องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา