คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน

องค์ประกอบ

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานอนุกรรมการ
 3. ปลัดกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ
 4. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
 5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
 6. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุกรรมการ
 7. อธิบดีกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
 8. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุกรรมการ
 9. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
10. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
11. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุกรรมการ
12. อธิบดีกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ
13. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อนุกรรมการ
14. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการ
15. อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
16. - 18. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้งจำนวน 3 คน อนุกรรมการ
19. อธิบดีกรมที่ดิน อนุกรรมการและเลขานุการ
20. ข้าราชการกรมที่ดิน ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้ความเห็นชอบกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย
  3. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ
  4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
  5. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทราบ
  6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมอบหมาย
  7. สำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย *
หมายเหตุ  องค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
                    * เพิ่มเติมองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจ ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564