๏ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ๏

๏ ภาคเหนือ ๏

๏ ภาคกลาง ๏

๏ ภาคตะวันออกเหนือ ๏

๏ ภาคใต้ ๏

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation