สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 19-20 (สำนักงานชั่วคราว)
เลขที่ 428 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2265 5400
โทรสาร 0 2265 5401
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่