สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

สำนักงานชั่วคราว สคทช.
อาคารอารีย์ ฮิลส์ ชั้น 19-20
เลขที่ 428 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2265 5400
โทรสาร 0 2265 5401
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่