นโยบายคุ้กกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.onlb.go.th ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์

สคทช. ใช้คุกกี้อย่างไร

สคทช. ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ สคทช. สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สคทช.ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี สคทช. จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

รวีวรรณ

นางรวีวรรณ ภูริเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5459
อีเมล : raweewan@onlb.go.th
สุริยน

นายสุริยน พัชรครุกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 6424
อีเมล : suriyon@onlb.go.th

- ว่าง -

รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
 
 
ว่าที่ ร.ต.พีรพล

ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5400
อีเมล : peerapol@onlb.go.th
ณัฐวุฒิ

นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 0 2265 5400
อีเมล : nattawut@onlb.go.th
วัลย์นภา

นางสาววัลย์นภา รัชเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ : 0 2265 5439
อีเมล : wannapar@onlb.go.th
สุวลักษณ์

นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทรศัพท์ : 0 2265 5435
อีเมล : suwalak@onlb.go.th
มูฮัมหมาด

นายมูฮัมหมาด ยังหะสัน

ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ
โทรศัพท์ : 0 2265 5424
อีเมล : muhammad@onlb.go.th
กลย์วัฒน์

นายกลย์วัฒน์ สาขากร

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 2265 5488
อีเมล : kollawat@onlb.go.th
ศิริชัย

นายศิริชัย เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
และขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5423
อีเมล : sirichai@onlb.go.th
สกุลยุช

นายสกุลยุช ศรุตานนท์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ดินและทรัพยากรดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5470
อีเมล : sakunyut@onlb.go.th
ภทรกช

นางสาวภทรกช เหนือเกตุ

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน
โทรศัพท์ : 0 2265 5444
อีเมล : bhattrakot@onlb.go.th

นางสาวสุจิตรา พรมฉายา

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0 2265 5456
อีเมล : sujittra@onlb.go.th

นางศุภวรรณ วงษ์ประยูร

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2265 6417
อีเมล : supawan@onlb.go.th

นายภูดิท จันทะเรือง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ : 0 2265 5488
อีเมล : pudit@onlb.go.th