เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมาร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วย ผอ.สคทช. นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ คณะที่ปรึกษาโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนรวม 150 คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ระยะ 15 ปี) ซึ่งแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ระยะ 5 ปี) รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) และแหล่งข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อมูลตามตัวชั้วัดที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระยะถัดไป ตลอดจนกลไก แนวทางการขับเคลื่อนชุดโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการฯ

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint