เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา "เทคโนโลยีกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ” โดยมี ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ กล่าวรายงานการดำเนินงานของคณะทำงานกลั่นกรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ (ภายใต้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ) จากนั้นเป็นการบรรยายภาคเช้าในหัวข้อ “การอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ” โดย ว่าที่ ร.ต. พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ และการบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ” โดย นายจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล ผู้เชียวชาญจากบริษัท จีไอเอส จำกัด

สำหรับในภาคบ่ายเป็นการเสวนาและอภิปรายในหัวข้อ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อประกอบการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ” โดย นายเรวัต แสงโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ดร.ภาณุ เศรษฐเสถียร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นายจนิษฐ์ ประเสริฐบูรณะกุล ผู้เชียวชาญจากบริษัท จีไอเอส จำกัด

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 80 คน โดยเป็นผู้แทนจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมแผนที่ทหาร กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และเจ้าหน้าที่ สคทช.

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา