เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 อาคารอารีย์ ฮิลส์ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย จัดประชุมหารือ เรื่อง การขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง แปลงสนามฝึกรบในป่า จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ สคทช. เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะมาตรการฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โดยจะนำข้อสรุปที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา