เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนกอง/ศูนย์/กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาววัลย์นภา รัชเดช ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการการประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ สคทช. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ สคทช. ในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนนโยบายและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา