เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวณัฏฐา บัวหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ และนางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO conference และมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สคทช. โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่

  • การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
  • (ร่าง) ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
  • การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint