เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอสจี อาคารอารีย์ ฮิลล์ กรุงเทพฯ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงที่ 1 การอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนประมาณ 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ คชวงศ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2 กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อดังนี้

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  • ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  • หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • กระบวนการ ขั้นตอน และปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market : e-market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding: e-bidding และการบริหารสัญญา

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation