เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอสจี อาคารอารีย์ ฮิลล์ กรุงเทพฯ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงที่ 1 การอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนประมาณ 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ คชวงศ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 2 กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อดังนี้

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  • ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  • หลักการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • กระบวนการ ขั้นตอน และปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Market : e-market และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding: e-bidding และการบริหารสัญญา

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี