เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โถงชั้น 19 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนกว่า 100 คน ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจําปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นํา…กับการปราบโกง" โดย ผอ.สคทช. ได้มอบโอวาทเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ สคทช. ทุกคนต้องยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใสต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี