เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ โถงชั้น 19 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนกว่า 100 คน ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจําปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นํา…กับการปราบโกง" โดย ผอ.สคทช. ได้มอบโอวาทเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ สคทช. ทุกคนต้องยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใสต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation