เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอสจี อาคารอารีย์ ฮิลล์ กรุงเทพฯ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม ให้แก่เจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวนประมาณ 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวบุญช่วย แสงตะวัน ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อดังนี้

  • ระบบงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • การติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  • เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation