เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นผู้แทน สคทช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ซึ่งมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 ในหัวข้อการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  2. ความคืบหน้าและแนวทางการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้และเกษตรกรในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ผ่านโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รวมทั้งแนวทางในการบริหารการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและชุมชนในอนาคต
  3. ความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....
  4. แนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำโครงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ
  5. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี