เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นผู้แทน สคทช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ซึ่งมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2564 ในหัวข้อการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  2. ความคืบหน้าและแนวทางการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้และเกษตรกรในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ผ่านโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รวมทั้งแนวทางในการบริหารการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและชุมชนในอนาคต
  3. ความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ....
  4. แนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำโครงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ
  5. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation