เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวภทรกช เหนือเกตุ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ประธานกรรมการ และนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประชุมร่วมกับ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายงานข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามประเด็นสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาช้างป่า โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และแนวทางการเสริมสร้างให้ประชานชตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินงาน ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ทั้งนี้ ในด้านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยผู้แทน สคทช. ได้ร่วมรับฟังประเด็นปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ดังกล่าว

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation