เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล นอ.ดร.อิสรา รำไพกุล และ ดร.นงลักษณ์ ไชยเสโน คณะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 และเกณฑ์การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 หมวด 1 ถึง หมวด 7

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation