เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล นอ.ดร.อิสรา รำไพกุล และ ดร.นงลักษณ์ ไชยเสโน คณะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 และเกณฑ์การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 4.0 หมวด 1 ถึง หมวด 7

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี