เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กข.สคทช.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอ และการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ และ 2) การขอข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 1 คำร้อง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี