เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (กข.สคทช.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีวาระพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอ และการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ และ 2) การขอข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 1 คำร้อง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation