เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ 14 แห่ง ผ่านระบบ Video conference เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่า อาทิ การพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน แนวทางขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่า พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่า ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation