เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศิริชัย เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์ 14 แห่ง ผ่านระบบ Video conference เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่า อาทิ การพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน แนวทางขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่า พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 13 นิคม 14 ป่า ต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี