เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอทางกฎหมายและนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและชุมชนในที่ดินของรัฐ โดยมี นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมาธิการด้านที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร องค์กรภาคประชาชน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นักวิชาการอิสระ เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ รอง ผอ.สคทช. ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “มาตรการดำเนินการของ คทช. ในการจัดที่ดินและการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต” และ "การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)" และในช่วงบ่าย ว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น หารือถึงมาตรการ กลไก แนวทางการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาทางกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิสูจน์สิทธิในที่ดินและการจัดที่ดินของรัฐให้กับประชาชน เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินให้แก่ประชาชนในระยะยาว

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation