วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมต้นน้ำ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกาศให้ สคทช. เป็นหน่วยงานที่มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นให้ สคทช. เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ละอายต่อการทุจริต และร่วมสนับสนุนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยแนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย จากนั้นเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สคทช. ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทิศ บัวศรี อดีตรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความเป็นมาและนโยบาย ITA 2566

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากการทุจริต และเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide