เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่า กับมาตรการ คทช." จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับภาคเครือข่าย โดยมี นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ภาคประชาสังคมใน 4 ภูมินิเวศของประเทศไทย องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 60 คน เข้าร่วมประชุม โดยในโอกาสนี้ รอง ผอ.สคทช. ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คทช. สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบาย กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) จากระดับนโยบายและการปฏิบัติสู่ระดับพื้นที่ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามแนวทาง คทช. ให้บรรลุผลและเกิดธรรมาภิบาลต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation
Slide