เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานพลังแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในเขตป่า กับมาตรการ คทช." จัดโดยมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับภาคเครือข่าย โดยมี นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ภาคประชาสังคมใน 4 ภูมินิเวศของประเทศไทย องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ภาควิชาการ และหน่วยงานภาครัฐในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 60 คน เข้าร่วมประชุม โดยในโอกาสนี้ รอง ผอ.สคทช. ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “คทช. สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบาย กรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) จากระดับนโยบายและการปฏิบัติสู่ระดับพื้นที่ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามแนวทาง คทช. ให้บรรลุผลและเกิดธรรมาภิบาลต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี