เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรี พีรพล มั่นจิตต์ ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ พร้อมเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการพิสูจน์สิทธิที่ดินของราษฎรพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากห้องประชุม สคทช. 1 ผ่านระบบ Video Conference

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow