เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานผู้อำนวยการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สคทช. ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580)" ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ สคทช. ระยะ 15 ปี โดยมี ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกิตติ เพ็ญภาคกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำ นายนิมิตร สมบูรณ์วิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม และ รศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล เป็นวิทยากรกระบวนการ และมีผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 30 คนเข้าร่วมประชุมซึ่งดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการร่วมอภิปรายเพื่อให้มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับพันธกิจของ สคทช.

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี