เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานผู้อำนวยการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สคทช. ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580)" ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ สคทช. ระยะ 15 ปี โดยมี ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกิตติ เพ็ญภาคกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำ นายนิมิตร สมบูรณ์วิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม และ รศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล เป็นวิทยากรกระบวนการ และมีผู้อำนวยการกอง/กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 30 คนเข้าร่วมประชุมซึ่งดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นการร่วมอภิปรายเพื่อให้มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับพันธกิจของ สคทช.

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow