เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ช่วงที่ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐวรา ใจกล้า นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และนางสาวอาภารัตน์ อัศวรุ่งเรืองชัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา และ 3) การบริหารสัญญา โดยมีเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 115 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี