เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ผอ.สคทช. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ช่วงที่ 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐวรา ใจกล้า นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และนางสาวอาภารัตน์ อัศวรุ่งเรืองชัย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจ้างที่ปรึกษา และ 3) การบริหารสัญญา โดยมีเจ้าหน้าที่ สคทช. จำนวน 115 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
aerial phot interpretation

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow