ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสัมภาษณ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)


Slide

epetitions

complaint