ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


Slide

epetitions

complaint