ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ


Slide

epetitions

complaint