ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

complaint