ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน


Slide

epetitions

complaint