เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยาและลำปาง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนที่ดินทำกินและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ โดยในเวลา 11.00 น. รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มอบหมายให้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมตรวจราชการดังกล่าว โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม และผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือ คทช. จังหวัดลำปาง

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ เนื้อที่ 706-3-36 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง เนื้อที่ 1,816-2-81 ไร่ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,523-2-17 ไร่ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง จำนวน 530 ราย

ในช่วงบ่าย รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปยังลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ฮ่องป๋อ ป่าห้วยแก้ว และป่าแม่อิงฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลดงเจน และตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เนื้อที่รวม 885-3-71 งาน พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 129 ราย

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเร่งรัดการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยและสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน รวมถึงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการในพื้นที่ คทช. ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป พร้อมทั้งขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและมุ่งมั่น พัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation