เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง ยั่งยืน” และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช.” โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคทช. เข้าร่วมงาน

ภายในงานมีการมอบสิทธิในที่ดินทำกินให้กับประชาชน ในพื้นที่การดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่รวม 36,423-2-74 ไร่ ประกอบด้วย 1) พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าปัถวี อำเภอมะขาม เนื้อที่ 915-0–21 ไร่ 2) พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจันตาแป๊ะและป่าเขาวังแจง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอแก่งหางแมว เนื้อที่ 34,933-0-08 ไร่ และ 3) พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสอน ท้องที่อำเภอขลุง เนื้อที่ 575-2-45 ไร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดจันทบุรี เป็นตัวแทนรับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทั้ง 3 ฉบับ จากรองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,328 ราย โดยยังมีพื้นที่อยู่ระหว่างการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 44 พื้นที่ เนื้อที่รวม 245,654-3-85 ไร่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาที่ดินผืนนี้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน อีกทั้ง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึงดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน รวมถึงการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการในพื้นที่ คทช. ให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation