เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ได้ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการบริหารจัดการที่ดิน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดระนอง และได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองที่หมดอายุการอนุญาต ประกอบด้วย

  1. พื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย ท้องที่ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อจัดให้ราษฎรเช่าและอยู่อาศัย และจัดให้เป็นย่านการค้าและอุตสาหกรรม จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงที่ 1 เนื้อที่ 242 - 2 - 0 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2525 ถึง 21 มิถุนายน 2540 และแปลงที่ 2 เนื้อที่ 224 - 0 - 0 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2529 ถึง 30 เมษายน 2559
  2. พื้นที่ที่เทศบาลเมืองระนองได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ 1 แปลง เนื้อที่ 37 - 2 - 0 ไร่ ระยะเวลาอนุญาต 10 ปี สิ้นสุด 29 กันยายน 2539

ภายหลังจากหมดอายุการอนุญาต ส่งผลทำให้ราษฎรที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ประกอบกิจการต่าง ๆ ในพื้นที่ กลายเป็นผู้อยู่อาศัยและทำประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ เกิดความเดือดร้อน และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง

นายกรัฐมนตรีจึงได้มีบัญชามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งต่อมา ทส. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุยบางส่วน ในท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง บริเวณพื้นที่นอกแปลงอนุญาตเดิม เนื้อที่ประมาณ 2,236 ไร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการสำรวจแล้ว เนื้อที่ 1,301 - 0 - 5 ไร่ มีราษฎรอยู่อาศัยจำนวน 1,509 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลการครอบครองและใช้ประโยชน์ เนื้อที่ 934 - 3 - 95 ไร่ โดย ทส. จะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation