เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และให้การบริหารจัดการที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก “ประชาชนต้องมีที่ดินและที่ทำกินอย่างพอเพียง” จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ในการสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน โดยสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในที่ดินเขต ส.ป.ก. หรือพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มากกว่า 50 ล้านไร่ และกำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออนุญาตที่รัฐออกให้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ ควบคู่กับสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS - 2 มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่และยกระดับการทำงานในพื้นที่เป้าหมาย คทช. เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และติดตามการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ เมื่อการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ หรือ One Map ดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผลการประชุมครั้งที่ 3/2566 สรุปดังนี้

 1. รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ประกอบด้วย
  1. กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,582 พื้นที่ 71 จังหวัด เนื้อที่ 5,888,729 - 3 - 16.41 ไร่
  2. ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 523 พื้นที่ เนื้อที่ 2,496,855 - 2 - 72.53 ไร่
  3. จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 85,403 ราย ใน 378 พื้นที่
  4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 312 พื้นที่
 2. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ที่มอบหมายให้ สคทช. ร่วมกับ ทส. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการปรับปรุง One Map ในพื้นที่กลุ่มอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป
 3. เห็นชอบการมอบหมายประธานอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และ 2) คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล มอบหมาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) เป็นประธาน และเห็นชอบกับการปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อหน้าที่และอำนาจครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบธรรมาภิบาลข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
 4. เห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 4 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ (ยกเว้น วนอุทยานฯ ภูสิงห์-ภูผาผึ้ง) สกลนคร ยโสธร บึงกาฬ หนองคาย ขอนแก่น อุดรธานี (ยกเว้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว) และนครพนม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และเห็นชอบแนวทางลดขั้นตอนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานในภาพรวม และสามารถปรับปรุงแผนที่แนวเขตฯ ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดย
  1. เห็นชอบในหลักการให้ สคทช. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว ให้นำไปจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
  2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎหมาย เห็นชอบให้ สคทช. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) พิจารณาแนวทางการนำแผนที่ดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลต่อไป
  3. เห็นชอบการขยายเวลาเพิ่มเติม กรณีการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) กลุ่มจังหวัดที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี อีก 180 วัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ สคทช. ทราบทุกเดือน และให้ สคทช. นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ทุกไตรมาส
 5. เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แผนงานงบประมาณรายจ่ายบูรณาการด้านที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ 2568 – 2571) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนในเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และการจัดที่ดินทำกินในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ และมอบหมายให้ สคทช. ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ภาพจาก: สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation