วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

  1. คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
  2. คำสั่งคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จำนวน 3 ราย)

จากนั้นมีเรื่องพิจารณาได้แก่

  1. การจัดหาภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงปี 2557 เพื่อใช้ในการบริหารจัดกาที่ดินตามนโยบาย คทช.
  2. ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  3. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (เดิม) และเห็นชอบการใช้ขั้นตอนการดำเนินงานของอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (เดิม) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
  4. การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช. จังหวัด
  5. การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 25 พื้นที่ 12 จังหวัด รวมเนื้อที่ 12,341-2-49.80 ไร่

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation