เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช.) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. และนายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาและมีมติที่สำคัญดังนี้

  1. เห็นชอบการนำพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่ คทช. จังหวัด แจ้งผลการพิจารณาจำนวน 30 พื้นที่ 13 จังหวัด รวมเนื้อที่ 124,527-1-11.42 ไร่ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
  2. เห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 64 พื้นที่ 32 จังหวัด รวมเนื้อที่ 254,564-3-98.5 ไร่ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานการดำเนินงานกับ คทช. จังหวัด คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และกระทรวงมหาดไทยต่อไป
  3. เห็นชอบการปรับปรุงข้อมูลชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ป่าชายเลน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น 189 ชุมชน เนื้อที่ 3,116-1-28 ไร่ และการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 67 ชุมชน 14 จังหวัด เนื้อที่ 988-2-76 ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
  4. เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดน่าน 15 พื้นที่ รวมเนื้อที่ 130,628-2-15 ไร่ และจังหวัดตาก 1 พื้นที่ เนื้อที่ 5,297-3-90 ไร่ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด)
  5. ให้เร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในภาพรวม ซึ่งยังคงเหลือพื้นที่เป้าหมายอีกประมาณ 2.1 ล้านไร่
  6. เห็นชอบในการนำพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
  7. เห็นชอบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่สวนป่าสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้ประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation