เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือและขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564 จำนวน 1,353 พื้นที่ 70 จังหวัด เนื้อที่รวม 4,104,385-2-76.54 ไร่ ในพื้นที่ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลน พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ราชพัสดุ และพื้นที่นิคมสร้างตนเอง โดยได้มีการอนุญาตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนไปแล้วจำนวน 2.3 ล้านไร่ จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด 3.9 ล้านไร่ โดยประธานมีข้อสั่งการให้เร่งรัด คทช. จังหวัด ดำเนินการขออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อส่งมอบให้ประชาชนจำนวน 3.9 ล้านไร่ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

พร้อมทั้ง รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน

จากนั้นที่ประชุมมีวาระการพิจารณาและมีมติดังนี้

  1. เห็นชอบผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของ คทช.จังหวัด ตามที่แจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินทราบ จำนวน 122 พื้นที่ 38 จังหวัด รวมเนื้อที่ 275,800-0-61.60 ไร่
  2. เห็นชอบตามที่ คทช.จังหวัด ขอแก้ไขชื่อและเนื้อที่ในพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้เห็นชอบไปแล้ว
  3. เห็นชอบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปี 2564 (เพิ่มเติม) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 หน่วยงาน 75 พื้นที่ 17 จังหวัด รวมเนื้อที่ 7,171-2-17.1 ไร่
  4. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่นิคมสหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า และนิคมสหกรณ์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่รวม 1,510,300-3-00 ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
  5. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าห้วยสำราญ (หมายเลข 6) จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าหมายเลข 10 แปลง 1 จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
  6. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานศึกษาการแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองในเขตที่ดินของรัฐ โดยให้ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทำหน้าคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองที่ดินของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทำหน้าที่คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation