การประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และพิจารณากระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ์)

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดที่ดินให้ชุมชนของรัฐบาล (คทช.) ตั้งแต่ ปี 2558 - 2559 รวมทั้งสิ้น 10,113 ราย จำนวน 12,544 แปลง เนื้อที่ประมาณ 96,310 ไร่ และในปี 2560 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม 44 พื้นที่ 30 จังหวัด แยกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ราชพัสดุ และที่สาธารณประโยชน์

จากนั้นได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ราชพัสดุ ตามที่กรมธนารักษ์เสนอ โดยมีแนวทางการดำเนินงานแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การจัดระบบในพื้นที่แปลงว่างเพื่อนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ และ 2. การจัดระเบียบด้วยการนำที่ดินราชพัสดุที่มีผู้ใช้ประโยชน์มาจัดระเบียบ โดยประเภทของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน คือ 1. ผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำและป่าอนุรักษ์ที่สำคัญ 2. ผู้บุกรุกที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายที่ราชพัสดุ 3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินทำกิน และ 4. ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่พอต่อการครองชีพมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่จะจัดที่ดิน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดตามระเบียบกฎหมายที่ราชพัสดุ และข้อกำหนดที่ คทช.กำหนด โดยกรมธนารักษ์จะมีการคัดเลือกที่ราชพัสดุที่เหมาะสมเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไป

cr. thaigov.go.th
     dol.go.th

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation