วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่อง พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และเรื่องการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ซึ่งประธานอนุกรรมการแต่งตั้งจำนวน 3 คน คือ 1) นายวิชา นิลเพชร์พลอย 2) นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ 3) นายยืนยง ทัศนศรี

จากนั้นมีวาระพิจารณาที่สำคัญและมีมติสรุปดังนี้

  1. เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ได้แก่ 1) กรอบการดำเนินงานตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน 2) ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ คทช. ได้ให้ความเห็นชอบและรายงานต่อ ครม. เพื่อทราบด้วยแล้ว และ 3) ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 โดยได้รับข้อมูลพื้นที่เป้าหมายจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จำนวน 552 พื้นที่ 70 จังหวัด และสามารถรับรองรายชื่อราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์แล้ว 258 พื้นที่ 65 จังหวัด จำนวน 56,758 ราย 70,168 แปลง เนื้อที่ 383,441 - 0 - 32.48 ไร่ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 182 พื้นที่ 46 จังหวัด 49,511 ราย 65,485 แปลง เนื้อที่ 407,553 - 3 - 881 ไร่
  2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานในคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน จำนวน 2 คณะ คือคณะทำงานด้านข้อมูลและแผนที่ และคณะทำงานกลั่นกรองหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายในการจัดที่ดิน
  3. เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและแนวทางดำเนินการจัดที่ดิน โดยมอบหมายให้คณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นใหม่เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป
  4. ให้ฝ่ายเลขานุการนำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปพิจารณาทบทวนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบต่อไป
  5. เห็นชอบให้กรมที่ดินสามารถสนับสนุนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) ในการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูล โดยขอจัดตั้งงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวได้ และให้เสนอต่อ คทช. พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ภาพจากกรมที่ดิน

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation