เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประชุมครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

  1. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  2. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด
  3. ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4. แผนการดำเนินของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากนั้นเป็นวาระการพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation