เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประชุมครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และคณะอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมได้ติดตามเรื่องพื้นที่ที่ได้รับมอบจากคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน (อนุฯ 2) ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรวบรวมแผนงานที่จะดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพิ้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. พร้อมร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดสุพรรณบุรี) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ จากคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

ภาพจาก: กรมส่งเสริมสหกรณ์

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation