เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สคทช. 2 ชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (อาคารอารีย์ ฮิลส์) ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริการจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย คณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference

ที่ประชุมมีวาระการพิจารณาและมีมติ ดังนี้

  1. การพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีพิพาทในพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และเห็นชอบให้ สคทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2. การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรัง ในพื้นที่ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร และมีมติให้กรมป่าไม้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรันบางส่วน ได้แก่ บริเวณที่ตั้งของวัดพระแท่นดงรันวรวิหาร โบสถ์ เขาถวายพระเพลิง รวมทั้งบริเวณโรงเรียน เป็นเนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ เพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรันวรวิหาร และเป็นที่ธรณีสงฆ์

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation