เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. อนุกรรมการ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รอง ผอ.สคทช. อนุกรรมการและเลขานุการ นางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ ดังนี้

  1. รับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการดินและทรัพยากรดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  2. เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. …. ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะทำงานศึกษาการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เป็นประธานคณะทำงาน โดยมอบหมายให้ ส.ป.ก. นำร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. …. เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณาก่อน เพื่อนำความเห็นของ คปก. มาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป
  3. เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแท่นดงรังทับซ้อนกับวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตามแนวทางที่กรมป่าไม้เคยได้ดำเนินการไว้แล้ว โดยให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าพระแทนดงรัง (บางส่วน) บริเวณที่ตั้งของวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โบสถ์ เขาถวายพระเพลิง รวมถึงบริเวณที่โรงเรียนขอใช้พื้นที่จากวัดพระแท่นดงรังวรวิหารเพื่อจัดตั้งโรงเรียน รวมเนื้อที่ประมาณ 193 ไร่ โดยให้ระบุหมายเหตุแนบท้ายกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติให้มีข้อความไปถึงว่า เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเพื่อให้เป็นอาณาเขตของวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร และเป็นธรณีสงฆ์ โดยหากภายภาคหน้า วัดพระแท่นดงรังวรวิหารมีเอกสารหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่จะขอออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินในบริเวณนอกเหนือจากพื้นที่ที่เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) ดังกล่าว ก็สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐาน เพื่อยื่นขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินได้ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation