เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิค ชั้น 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนศรีอยุธยา พลเอก สมควร ทองนาค เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบายแนวทางมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีผลการประชุมสรุป ดังนี้

เรื่องที่ที่ประชุมรับทราบ

  1. ความคืบหน้าการดำเนินการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
  2. ความคืบหน้าการดำเนินการของกรมป่าไม้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. ความคืบหน้าผลการตรวจสอบพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553

เรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาและมีมติ ดังนี้

  1. การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและการมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข 86 และป่ายางหัก – เขาปุ้ม จังหวัดเพชรบุรี โดยเห็นชอบแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ถาวร ป่ายางลำห้วยแม่ประจันต์ ป่าที่จะดำเนินการหมายเลข 86 และป่ายางหัก – เขาปุ้ม จังหวัดเพชรบุรี ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ปรับแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่าไม้ จำนวน 1,640 ไร่ มอบหมายให้กรมป่าไม้รับผิดชอบการดำเนินงาน และพื้นที่เกษตรกรรมรวมพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,685 ไร่ มอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรับผิดชอบการดำเนินงาน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานดำเนินการทำความเข้าใจและรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พิจารณาตามลำดับต่อไป
  2. ขอให้ทบทวนการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลงดงน้ำจั้น ดงบ้านอ้น และดงเหล่าแขม ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเห็นชอบการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเดิม ที่ให้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แปลงดงน้ำจั้น ดงบ้านอ้น และดงเหล่าแขม โดยการให้เช่า ไม่ให้กรรมสิทธิ์
  3. แนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน โดยเห็นชอบต่อแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอ คทช. ต่อไป
  4. ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยเห็นชอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation