เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ประธานคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ได้แก่ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา นายอดิศร นุชดำรงค์ พลเอก สมควร ทองนาค พลเอก พัฒนา คุ้มเปลี่ยน พลเอก ณุดนัย บูรณสมภพ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งกลับคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 23/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 พิจารณารวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เสนอต่อคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาตามลำดับต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation