เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอเชียงดาว ผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อศึกษาสภาพข้อเท็จจริง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของพื้นที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา และศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน เพื่อนำเสนอต่อคณะทำงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนบ้านแม่คองซ้าย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรา 121 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนได้อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 486 ชุมชน มีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการตามแนวทาง คทช. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และ 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 322 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 66.27 แก้ไขปัญหาตามกฎหมายของหน่วยงาน จำนวน 35 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 7.20 อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. และเป็นป่าไข่แดง ป่าสมบูรณ์ ที่ภูเขา พื้นที่ทับซ้อน จำนวน 66 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.57 และอยู่ระหว่างตรวจสอบขอบเขต จำนวน 63 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.96

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation