เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทับเขือ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและการดำเนินงานของพื้นที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน ซึ่งปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ตามมาตรา 64 และ 65 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 486 ชุมชน มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 357 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 73.45 และมีพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. และเป็นป่าไข่แดง ป่าสมบูรณ์ ที่ภูเขา พื้นที่ทับซ้อน จำนวน 66 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 13.57 อยู่ระหว่างตรวจสอบขอบเขต จำนวน 63 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.96 โดย สคทช. จะนำผลการดำเนินงานของพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนดังกล่าว ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และเร่งตรวจสอบพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้มีที่อยู่อาศัยต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation