เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พร้อมด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้แทนกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมที่ดิน กรมเจ้าท่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพื่อร่วมประชุมและศึกษาข้อเท็จจริง การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน

ทั้งนี้ ประธานคณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้ สคทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้ง ให้รวบรวม สรุปข้อเสนอให้ชัดเจน โดยเฉพาะการดำเนินการตามแนวทางของ คทช. เพื่อนำข้อเสนอ ปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ นำไปเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง ให้ คทช. กำหนด ระเบียบ แนวทางการจัดการเกี่ยวกับโฉนดชุมชนฯ ให้ชัดเจน รองรับแนวทางการปฎิบัติ เพื่อให้ชุมชนยึดเป็นแนวทางปฎิบัติต่อไป

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2566

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation